Regisztráció
Bejelentkezés
Elfelejtette jelszavát? Emlékeztetés

ÁSZF


A hirdetés megjelentetésével minden hirdető és látogató kijelenti, hogy elmúlt 18 éves, elolvasta és elfogadja az alábbiakban leírt szabályzatot és törtvényt.
 

Harmadik személy részére csak törvény által előírt esetekben adunk ki személyes adatot, egyéb esetben nem.
 

Szabályzat
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az 1999. Évi LXXV törvény 11. paragrafusa kimondja:
“Tilos írásban, képben vagy hangrögzítő illetve más berendezés útján
szexuális szolgáltatást felajánlani, azt hirdetni vagy ilyen cselekményben közreműködni.”

A szex.xxx weboldal felhívja tisztelt Hirdetői, látogatói figyelmét a fentiek figyelembevételére és egyúttal közli, hogy a honlapon megjelentett hirdetések esetében, a fentiek tekintetében semmiféle felelősséget nem vállal!

A fenti jogszabályok betartása mindenkire nézve kötelező!

Az oldalon megjelenő hirdetők, partnerek linkjeiért és bannereiért, és az azokon megjelenő információkért semmilyen felelősséget nem vállalunk!

 

Általános rendelkezések
 

1. §. E törvény alkalmazásában:

a) prostituált: az a személy, aki anyagi ellenszolgáltatásért szexuális szolgáltatást nyújt, függetlenül az ellenszolgáltatás nyújtásának időpontjától, illetve attól, hogy az a szexuális szolgáltatás igénybevevőjétől vagy – a szolgáltatásra tekintettel – más személytől származik;

b) szexuális szolgáltatás: a prostituált olyan, a szolgáltatást igénybevevővel való testi érintkezést is igénylő tevékenysége, amely a szolgáltatást igénybevevő szexuális vágyának felkeltésére, illetve annak kielégítésére irányul;

c) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan magán, állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybevehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét;

d) védett övezet: a közterületnek az e törvény, illetve a települési (Budapesten a fővárosi, fővárosi kerületi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) képviselő-testülete rendeletében meghatározott azon része, ahol a prostituált a szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, szexuális szolgáltatást nem nyújthat; a védett övezetre vonatkozó tilalmakat a közterület e részén fekvő nyilvános helyre is alkalmazni kell;

e) türelmi zóna: közterületnek az önkormányzat rendeletében a prostitúció tömeges megjelenése esetén kijelölt azon körzete, ahol a prostituált szexuális szolgáltatásra felajánlkozhat vagy a szexuális szolgáltatásra irányuló kezdeményezést elfogadhatja;

f) a prostitúció tömeges megjelenése: a prostituáltak folyamatos vagy idényjellegű nagyobb számú egyidejű megjelenése, olyan területi koncentrálódása, amely alkalmas a település nyugalmának megzavarására;

g) szexuális szolgáltatásra felajánlkozás: a prostituáltnak közterületen vagy nyilvános helyen máshoz címzett, a szexuális szolgáltatása nyújtására irányuló szóbeli felhívása (aktív felajánlkozás), a prostituáltnak a szexuális szolgáltatásra irányuló ráutaló magatartása (passzív felajánlkozás), illetve a szexuális szolgáltatást igénybevenni kívánó felhívásának elfogadása;

h) a szexuális szolgáltatás zaklató jellegű felajánlása: más személy mozgásának, illetve a más személy által vezetett jármű elindulásának, mozgásának megakadályozása, megzavarása, a szeméremsértő, fenyegető tartalmú szóbeli felhívás, illetőleg a prostituált erre utaló magatartása;

i) a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás eltűrése: a nyilvános helyet üzemeltető, vagy az ott foglalkoztatottak olyan magatartása, amely ösztönzőleg hat a prostituáltak folyamatos tevékenységére;

j) sajtótevékenységet folytató, illetve egyéb tájékoztatást, hírszolgáltatást nyújtó: időszaki lap, rádió- és televízió-műsor, könyv, röplap, egyéb szöveges kiadvány, műsoros filmszalag, videókazetta, videólemez, hangszalag és hanglemez, továbbá bármely más, a nyilvános közzététel szándékával készült tájékoztatást vagy műsort tartalmazó technikai eszköz előállításával, kiadásával kapcsolatos tevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság;

k) nyilvános hely: közterületnek nem tekinthető, mindenki számára nyitvaálló hely.

A szexuális szolgáltatásra felajánlkozásnak, a szexuális szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének korlátai

2. §. (1) A prostituált szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel, illetve szexuális szolgáltatást nem nyújthat

a) a húszezer lélekszám alatti települések közterületein;

b) a közútnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló területén;

c) az autópályától, az autóúttól, illetve lakott területen kívül az egy-, illetve kétszámjegyű főútvonaltól számított 100 méteren belül;

d) lakott területen a főútvonaltól számított 50 méteren belül;

e) a népképviseleti, államigazgatási, bírósági, ügyészi szerv, közoktatási, köznevelési, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, közművelődési feladatok ellátására rendelt épületek, a személyforgalom célját szolgáló terminálok (repülőtér, pályaudvar, hajóállomások), a nyilvántartásba vett egyházak szertartásaira szolgáló intézmények, valamint a temetkezési és egyéb kegyhelyek területén, illetve az azoktól számított 300 m távolságon belül, továbbá

f) az olyan mellékutcában, ahol a kiskorúak oktatását, nevelését, gyógyítását, tartós elhelyezését szolgáló, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény működik.

(2) A védett övezeten belül a prostituált szexuális szolgáltatásra nem ajánlkozhat fel.

(3) A védett övezeten belül a nem lakás céljára szolgáló helyiségben, a többlakásos ház közös tulajdonban vagy használatban álló területén, a közterületen elhelyezett létesítményben, illetőleg járműben a prostituált szexuális szolgáltatást nem nyújthat.

3. §. (1) Az önkormányzat a 2. §-ban meghatározott védett övezeteken kívül a közterület más részein, illetve az ott működő egyes nyilvános helyeken is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.

(2) Az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén rendeletben türelmi zónát jelölhet ki.

(3) Az önkormányzat a védett övezeteken kívül vagy – türelmi zóna kijelölése esetén – a zónában a közérdekű rendezvények időtartama alatt is megtilthatja a prostituáltak tevékenységét.

4. §. (1) A prostituált a szexuális szolgáltatása igénybevételére csak 18. életévét betöltött személyt hívhat fel, illetőleg csak 18. életévét betöltött személy erre irányuló ajánlattételét fogadhatja el.

(2) Tilos a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás mást, illetőleg másokat zaklató módja.

(3) A prostitutált szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel, ha rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással.

5. §. Tilos a védett övezetben ellenszolgáltatást felajánlva mást szexuális szolgáltatás nyújtására felhívni.

6. §. Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján szexuális szolgáltatásra felajánlkozni, a szexuális szolgáltatás nyújtását hirdetni vagy ilyen cselekményekben közreműködni.

7. §. (1) Ha a sajtótevékenységet folytató, illetve egyéb tájékoztatást, hírszolgáltatást nyújtó szervezet közreműködik abban, hogy szexuális szolgáltatás nyújtását bárki hirdesse, százezer forinttól egymillió forintig terjedő közrendvédelmi bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerint vonható felelősségre a nyilvános hely üzemeltetője, ha működése körében a prostitúcióval összefüggő jogsértést megállapító hatósági határozatot (intézkedést) követően is eltűri, hogy a nyilvános helyen a prostituáltak mások részére szexuális szolgáltatásra felajánlkozzanak.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott esetben az eljárás a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések

Hatálybalépés

8. §. E törvény a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

Módosuló jogszabályok

9. §. A szabálysértésekről szóló, többször módosított 1968. évi I. tv. (továbbiakban: Sztv.) 92. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Tiltott kéjelgés

92. §. (1) Aki a prostitúció egyes közrendvédelmi szabályairól szóló 199… évi . törvény 2. §-ában, vagy a törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben meghatározott korlátozásokat, illetve tilalmat megszegi, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) A prostituált ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, ha

a) a szexuális szolgáltatás igénybevételére felhívott személy tizennegyedik életévét betöltött kiskorú, vagy kiskorúnak az ilyen szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlattételét fogadja el;

b) nem rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással,

c) a szexuális szolgáltatásra való felajánlkozása zaklató jellegű.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatti eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.”

10. §. Az Sztv. a következő 92/A. §-sal egészül ki:

“Szexuális szolgáltatásra való felhívás tilalma

92/A. §. (1) Aki a prostitúció egyes közrendvédelmi szabályairól szóló 199… évi … törvény 5. §-ában meghatározott tilalmat megszegi, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben írt szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.”

11. §. Az Sztv. a következő 92/B. §-al egészül ki:

A szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma

92/B. §. (1) Aki a saját vagy más szexuális szolgáltatását írásban, kép- vagy hangrögzítés, illetőleg más berendezés útján felkínálja, hirdeti, vagy az ilyen cselekményben közreműködik, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

A Hirdetőre előírt eltérésekkel megilletnek, illetve terhelnek a Regisztrált Felhasználóra irányadó jogosultságok és kötelezettségek:

A Beállítások menüben vagy e-mail útján kezdeményezheted hirdetés megjelenítését. Azzal válsz Hirdetővé, hogy kezdeményezed hirdetés feladását. A Hirdető státusz feltételei: elfogadod az Általános Szerződési Feltételek Hirdetőre irányadó szabályait,saját, valós fényképét töltesz fel a rendszerbe, az összes Rendszer által kért adatot a valóságnak megfelelően töltöd ki a "Saját adatok" menüpontban (Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésekor: "Regisztrációs adatok, Bemutatkozás, Alapadatok, Elérhetőség, Amit szeretek, stb...".) a Szolgáltató külön kérésére arcot is megmutató kép megküldésével igazolod a képek valódiságát.

Vállalod a hirdetés díjának aktuális ártáblázat szerinti megfizetését, amely a hirdetés megjelenítésének, lejárat utáni további megjelenésének előfeltétele.
Hozzájárulsz a Felhasználói Tartalom Szolgáltató általi mindenkori Szolgáltatásai, illetve ahhoz kapcsolódó felhasználáshoz, így különösen az általad feltöltött erotikus, arcképes vagy arckép nélküli fényképek megjelentetéséhez.
Kijelented, hogy szexuális szolgáltatást nem nyújtasz, illetve az általad a Rendszerben elhelyezett adatok nem utalnak ilyen szolgáltatásra.
A névfeltüntetés jogát akként gyakorlod bármely jelen Általános Szerződési Feltételek alapján történő felhasználás esetén, ahogyan azt a Felhasználói Tartalom Rendszerbe történő feltöltésekor gyakoroltad azzal, hogy Szolgáltató jogosult cégnevét, a Szolgáltatás nevét, márkajelzését feltüntetni forrásként.
Vállalod, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben a személyes adatok kezelésére, illetve a szerzői művek nyilvánosságra hozatalához megadott hozzájárulását nem vonod vissza.
Hozzájárulsz ahhoz, hogy az általad a Rendszerbe feltöltött fényképeket a Szolgáltató a hirdetés vagy a Hirdető fiókjának inaktiválását követően is tárolhatja.
Kizárólag saját elérhetőségeidet szerepeltetheted a Rendszerben.
Vállalod, hogy a partner keresés közben törekedsz a saját és partnered egészségének megőrzésre.
Felhasználói fiókodat, a Rendszerbe történő bejelentkezéshez használt adataidat nem bocsáthatod más rendelkezésére.
Teljeskörű, időben korlátlan szavatosságot vállalsz az általad a Rendszerben elhelyezett információk vonatkozásában, amely kiterjed különösen az információk valódisága, naprakészsége, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelősége vonatkozásában. A Hirdető státusz megszűnése, vagy a felhasználónkénti törlés a közted és a Szolgáltató közötti jogviszonyt nem szünteti meg.
Tudomásul veszed, hogy Szolgáltató különösen nem felelős a Rendszerben szereplő Felhasználói Tartalomnak minősülő értékelésekért.
Szolgáltató egyes esetekben technikai segítséget nyújthat a Hirdetőnek a Felhasználói Tartalom elhelyezésében, amely Felhasználó és a Szolgáltató felelősségi viszonyait nem érinti.
Azonosításod történhet az általad feltöltött kép és telefonszám alapján.

A Szolgáltató a Rendszer - rejtett - hibái miatt bekövetkezett kellemetlenségekért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató törekszik a hibák kijavítására.

Az Általános Szerződési Feltételek módosításának lehetősége:

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók weboldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató a weboldalán tájékoztatja a látogatókat az Általános Szerződési Feltételek módosításáról.

Felhasználói magatartás és moderálási elvek:

Az oldalra való belépéssel megértetted és elfogadod az Általános Szerződési Feltételeket, Moderálási elveket, Adatvédelmi szabályzatot.

Beleegyezel abba, hogy magatartásodat felelősségteljesen, más Felhasználók tiszteletével fejted ki.

A Szolgáltatás nem használható más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogának megsértésére. A Szolgáltató törölheti, vagy hozzáférésében korlátozhatja azokat a Felhasználókat, akik másokat zaklatnak.

A Szolgáltató a más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő; obszcén vagy trágár; rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális hovatartozását gyalázó, sértő Felhasználói Tartalmakat, az ilyen tartalmakat elhelyező felhasználók fiókjait a Szolgáltató előzetes értesítés nélkül hozzáférhetetlenné teheti, törölheti.

Tartalom:

A Felhasználó felelős a Felhasználói Tartalomért, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, hozzászólásokat, értékeléseket - és bármely tartalom következményeit is.

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott tartalmak ellenőrzésére. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, nem felelős a továbbított információért.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos mérlegelési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak minősít.

A Szolgáltatónak címzett kritikák nem kerülnek hozzáférhetetlenné tételre, azok nyilvánosan kerülnek megválaszolásra.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy más jogát vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:

A Szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
A Szolgáltató számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolási vagy behatolási kísérlet (hacking);
Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
Megszerzett anyagok engedély nélküli publikálása;
Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen cselekménnyel történő létesítése;
Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek továbbítása;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
Hamis vagy félrevezető információ rendelkezésre bocsátása.


A Szolgáltató a fentieken túlmenően is jogosult bármely Tartalmat indokolás nélkül a nyilvánosság számára hozzáférhetetlenné tenni vagy a Rendszerből törölni. Szolgáltató a Tartalom hozzáférhetetlenné tételéből vagy törléséből eredő kárért nem felelős.

A Szolgáltató és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárják felelősségüket a Rendszerben elhelyezett információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Szolgáltató - a fentebb részletezett jogosultságai körében - a feltöltött publikus tartalmakat felhasználhatja forrás megjelöléssel különösen marketing és promóciós célokra előzetes értesítés nélkül.

Rendelkezésre állás

A Szolgáltató nem garantálja a Rendszer és a Rendszer bármely funkciójának folyamatos rendelkezésre állását és a funkciók folyamatos igénybevételének lehetőségét. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi felhasználó, vagy meghatározott felhasználói kör, vagy adott felhasználó vonatkozásában - ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. - felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

Felelősség kizárása

A Szolgáltató, és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárják felelősségüket a Rendszerben elhelyezett információk vagy anyagok hitelessége, tartalma, teljessége, jogszerűsége, megbízhatósága, működőképessége vagy rendelkezésre állása vonatkozásában. A Szolgáltató kizár bármely és minden felelősségét a Felhasználók által tanúsított magatartásért.

A Szolgáltató minden anyagot, információt "ahogy vannak" tesz hozzáférhetővé, minden szavatosság nélkül.

A Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Minden a szolgáltatásból eredő jogvita, amelyet békés úton nem sikerül rendezni, amennyiben azok nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékességi körébe tartozna, úgy a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötjük ki, hatáskörtől függően.

Köteles vagy minden általában tőled elvárhatót megtenni személyes adataid, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelme érdekében. Felelősséggel tartozol minden olyan eseményért, tevékenységért, amely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Nemzetközi használat

A Szolgáltató minden személyes adatot, információt és Felhasználói Tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban vagy azon kívül kezel, dolgoz fel és tárol.

A Szolgáltatás különböző jogszabályokat alkalmazó államok területéről érhető el, vehető igénybe, a Felhasználó vállalja és szavatolja, hogy valamennyi helyi szabályt betart.


 

SZEX XXX